top of page

תקנון אתר “מעדני הטבע אוטופי“

כללי

 1. האתר הינו אתר תדמיתי ומכירתי שהוקם ומופעל על ידי “מעדני הטבע אוטופי בע"מ”

 2. השימוש באתר “מעדני הטבע אוטופי” מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר “מעדני הטבע” מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו .

 3. אתר “מעדני הטבע” עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי המכולה, אלא בידי גורמים אחרים שלמכולה אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם  “מעדני הטבע”, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר “מעדני הטבע” משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.

 4. אתר “מעדני הטבע” מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי “מעדני הטבע” ו/או מפיציה ברחבי הארץ.

 5. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר “מעדני הטבע”, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. ידוע לגולש כי באתר “מעדני הטבע” אין כפל מבצעים.

 6. כל המבצע פעולת רכישה באתר “מעדני הטבע”, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר “מעדני הטבע”, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.

 7. העסק יעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בו.

  לפיכך, העסק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את העסק, מכל נזק כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק בגין תכונות האתר.

 8. לבירורים ניתן לפנות ל “מעדני הטבע אוטופי” בטלפון: 054-6333210

 9. הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת, גם פנייה למין השני בהתאם.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

 1. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

 2. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר “מעדני הטבע אוטופי” ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר “מעדני הטבע אוטופי”, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : “הרוכש” ו/או “הגולש”).

 3. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי “מעדני הטבע אוטופי” הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

 4. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי המייל האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

 5. “מעדני הטבע אוטופי” תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

 6. “מעדני הטבע אוטופי” רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא “מעדני הטבע אוטופי” מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

  2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במכולה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות “מעדני הטבע אוטופי” והחברות המציעות.

  3. אם עשית שימוש בשרותי “מעדני הטבע אוטופי” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

  4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם “מעדני הטבע אוטופי” או מי מטעמה

  5. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות “מעדני הטבע”

  6. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

"המוצרים המוצעים לרכישה באתר “מעדני הטבע

 1. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

 2. “מעדני הטבע אוטופי” מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. “מעדני הטבע אוטופי” מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל “מעדני הטבע אוטופי” שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 4. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי “מעדני הטבע אוטופי” ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל המכולה לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב “מעדני הטבע אוטופי” לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד “מעדני הטבע אוטופי” בעניין זה.

 5. כל מוצר המוצע לרכישה באתר “מעדני הטבע”

  1. מכירה אישית או פומבית ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי או תשלום פייפאל לא תחשב ותתבטל אוטומטית עיי המערכת.

  2. מחיר ההובלה או המשלוח משתנה בהתאם למרחק הגיאוגרפי, מבית העסק המצוי בבאר שבע. במידה ואין הסכמה על מחיר משלוח המוצר רשאי הקונה לבטל את העסקה ללא הסברים או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו ישירות מבית העסק בתאום מראש.

  3. ל “מעדני הטבע אוטופי” שמורה הזכות להודיע, כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע”י המציע ובמקרים כאמור, לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים.

  4. ל “מעדני הטבע” שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה “מעדני הטבע אוטופי” רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

  5. דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

  6. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר “מעדני הטבע” ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

  7. מפרט כללי של המוצר.

  8. זהות חברת השירות.

 6. ככל שיש באתר “מעדני הטבע אוטופי” קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים, לא תישא “מעדני הטבע אוטופי” באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.  “מעדני הטבע אוטופי” לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות “מעדני הטבע אוטופי”

 7. רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום המכירה להלן המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירה תהיה הנהלת “מעדני הטבע אוטופי” רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת

     אופן ביצוע פעולת רכישה

 1. רוכש רשאי לרכוש ממוצר המוצע באתר “מעדני הטבע אוטופי” אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של “מעדני הטבע אוטופי”

 2. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. “מעדני הטבע אוטופי” ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של “מעדני הטבע” בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה “מעדני הטבע אוטופי” זכאית לבטל את ההזמנה.

 3. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.

 4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של “מעדני הטבע אוטופי” בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי המכולה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

 5. מערכת המחשב של “מעדני הטבע אוטופי” מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר. ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 6. על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי “מעדני הטבע אוטופי” באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. “מעדני הטבע אוטופי” לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי “מעדני הטבע אוטופי”

 7. איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

ביטול עסקה

 1. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :

 2. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לקבלה שתימסר לו בעת האספקה.

 3. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

תשלום

 1. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי או תשלום פייפאל באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

 2. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

 3. אין כפל הנחות ומבצעים

אחריות ושירות

 1. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר “מעדני הטבע אוטופי” הנם טריים, ובאריזותיהם המקוריות.

תנאים נוספים

 1. “מעדני הטבע אוטופי” שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר “מעדני הטבע אוטופי"

 2. אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר “מעדני הטבע אוטופי” משום מצג מצד המכולה ו/או ספקה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי “מעדני הטבע”. בשום מקרה לא תחול על “מעדני הטבע אוטופי” אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר “מעדני הטבע אוטופי"

 3. ידוע לגולש כי “מעדני הטבע אוטופי” תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: “נזק”) העלולים להיגרם לגולש באתר “מעדני הטבע אוטופי” כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר “מעדני הטבע אוטופי”

 4. ידוע לגולש כי “מעדני הטבע אוטופי” ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר “מעדני הטבע אוטופי” יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר “מעדני הטבע אוטופי”

 5. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ

 6. תמונות המוצרים המוצגות באתר “מעדני הטבע אוטופי” הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי “מעדני הטבע אוטופי” שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר “מעדני הטבע אוטופי” וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

 7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת “מעדני הטבע אוטופי” יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר “מעדני הטבע אוטופי”, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית “מעדני הטבע” להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה .  אחריות החברה כוללת החלפת המוצר הפגום במוצר חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות שליחים או באמצעות מסירה ידנית בבית העסק בלבד.

 8. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה “מעדני הטבע” רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

 9. במידה ויתברר ל “מעדני הטבע אוטופי” כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תינתן אפשרות ללקוח לשלם תוספת בעבור הובלה החורגת מגבולותיה הרגילים של “מעדני הטבע אוטופי” או תהיה “מעדני הטבע אוטופי” רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. ל “מעדני הטבע אוטופי” שמורה הזכות לגבות תוספת מחיר בעבור הובלה לערים ומקומות אשר לא נכללים בטווח הזה. תוספת התשלום תיגבה בהתאם ליעד האספקה המבוקש

 10. בוטלה העסקה על פי סעיפים 8.7, 8.8 ו- 8.9 לעיל, תשיב “מעדני הטבע אוטופי” לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

 11. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.

 12. ידוע לגולש באתר “מעדני הטבע אוטופי” כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר “מעדני הטבע אוטופי” הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של המכולה. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר המכולה  ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של “מעדני הטבע אוטופי” מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר “מעדני הטבע אוטופי” אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי “מעדני הטבע אוטופי” ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

 13. ידוע לגולש כי המכולה שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר “מעדני הטבע אוטופי”, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

 14. ידוע לגולש כי המכולה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר “מעדני הטבע אוטופי” או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של “מעדני הטבע אוטופי"

 15. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בב”ש סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

 16. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

 1. “מעדני הטבע אוטופי” תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של “מעדני הטבע אוטופי” להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת “מעדני הטבע אוטופי” יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב “מעדני הטבע אוטופי” – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “מעדני הטבע אוטופי”

 2. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של “מעדני הטבע אוטופי”.    “מעדני הטבע אוטופי” שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב “מעדני הטבע אוטופי” מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

 3. “מעדני הטבע אוטופי” לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.

  2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב “מעדני הטבע אוטופי” או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות המכולה והחברות המציעות.

  3. אם עשית שימוש בשירותי “מעדני הטבע אוטופי” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

  4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם “מעדני הטבע אוטופי” או מי מטעמה.

  5. אם התקבל בידי “מעדני הטבע אוטופי” צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

  6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין “מעדני הטבע אוטופי"

  7. אם “מעדני הטבע אוטופי” תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך מכולה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.

  8. “מעדני הטבע אוטופי” רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש ב  “מעדני הטבע אוטופי” לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. “מעדני הטבע אוטופי” תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

  9. בהרשמה לאתר אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מ”מעדני הטבע אוטופי”.  הסכמה לקבלת הודעות מ”מעדני הטבע אוטופי” בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או התראות אחרות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי ו/או פירסומי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות הצעות בתחומים נוספים, או כל בנוגע לכל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

הקניין הרוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני ב “מעדני הטבע אוטופי”, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של “מעדני הטבע אוטופי” בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר “מעדני הטבע אוטופי”, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת “מעדני הטבע אוטופי” מראש ובכתב).

הצהרת נגישות

עשינו כל שביכולתנו כדי להנגיש את אתר "מעדני הטבע אוטופי" לקהל כמה שיותר רחב, כך שאנשים מכל קשת המוגבלויות יוכלו להשתמש בו.  אנחנו שואפים לעמוד במידה המרבית בחוק הנגישות לאתרים ובכללים של המרכז הישראלי להנגשת אתרים, המפרטים איך מנגישים אתרים לאנשים עם מוגבלות.  אנחנו מקווים שהציות לחוק ולכללים יהפוך את האתר שלנו לידידותי לכלל המשתמשים, אך לצערנו לא התאפשר לנו להנגיש את כל האזורים והחלקים של אתר "מעדני הטבע אוטופי". יחד עם זאת, אנחנו כל הזמן מנסים להשתפר בנושא ומחפשים פתרונות חדשים שיאפשרו לנו להנגיש חלקים נוספים באותה רמה.  לכן, לאור אופיו הדינמי של האתר, יכולות להיות תקלות קטנות מדי פעם כשנעדכן אותו.

אם יש לכם שאלות, הערות או הצעות הקשורות להנגשת האתר, ניתן לפנות אל אחראי הנגישות שלנו, חן, בטלפון 054-6333210 או במייל maadaney@maadaney.shop.  בזכות המשוב שלכם נוכל להשתפר.

bottom of page